Tietosuojaseloste

Kauppakeskus Jumbon verkkosivujen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry (y-tunnus 1561663-3)
Vantaanportinkatu 3
01510 Vantaa

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Paula Lindfors
paula.lindfors@jumbo.fi
Puh. +358 9 7744 6068

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Jumbon verkkosivujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on kauppakeskus Jumbon asiakkaan ja Jumbon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Jumbo:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja Kauppakeskus Jumbo:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Yhteydenotto- tai palautelomakkeen ja promootiovuokrauksen kautta tulleet henkilön perustiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Uutiskirjeen tilanneiden tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero, paikkakunta)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavassa tilanteessa:

  • kun rekisteröity on Kauppakeskus Jumboon yhteydessä verkkosivujen yhteydenotto- tai palautelomakkeen tai promootiovuokrauksen sähköpostin kautta
  • kun rekisteröity tilaa Kauppakeskus Jumbon uutiskirjeen

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti seuraaville tahoille:

  • mainostoimisto (verkkosivujen ylläpito)
  • it-konsultointi (promootiojärjestelmän ylläpito)
  • kiinteistöhuolto, vartiointi, asiakaspalvelu

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjäyhdistys ry käyttää kauppakeskuksen verkkosivuihin, promootiovuokrauksen käytäntöihin ja asiakaspalvelun hoitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen esim. ko. järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen toteuttamiseksi sekä promootion tai yhteydenoton hoitamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Henkilöllä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan olemalla yhteydessä Jumbon verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.